Regulamin wypożyczenia sprzętu kajakowego – Kajakamania Roman Copik

 1. Wypożyczalnia kajaków śląskie wypożycza komplet zestawu kajakowego, kajak 1, 2 lub 3 osobowy z wiosłami i kamizelkami asekuracyjnymi.
 2. Wypożyczalnia wypożycza sprzęt, lecz nie jest organizatorem spływu.
 3. Organizatorem spływu jest osoba wypożyczająca sprzęt kajakowy.
 4. Wypożyczalnia ma obowiązek wydania sprawnego sprzętu, a organizator sprawdza stan wydanego sprzętu i zgłasza ewentualne usterki.
 5. W przypadku zniszczenia, zagubienia, kradzieży sprzętu, Organizator zobowiązany jest do zwrotu jego równowartości w wysokości 100% rynkowej ceny w chwili zgłoszenia bez względu na stopień jego zamortyzowania./ wiosło 120 zł, kapok 70 zł, kajak 2000 zł/
 6. Organizator spływu podpisuje umowę wypożyczenia oraz oświadczenie udziału w spływie
 7. Opłaty za wypożyczenie kajaków i transport pobiera się z góry przed rozpoczęciem spływu. Pobiera się także opłatę w przypadku rezygnacji z zamówionej części sprzętu w dniu spływu lub podczas spływu o ile nie jest to spowodowane załamaniem pogody.
 8. W przypadku uczestnictwa osób nieletnich w organizowanych spływach kajakowych Organizator spływu zobowiązany jest do uzyskania zgody na uczestnictwo osoby nieletniej od prawnego opiekuna, oraz ponosi za nią pełną odpowiedzialność
 9. W czasie spływu nie należy
 • hałasować i zaśmiecać akwenu wodnego i nabrzeży,
 • siadać na burcie, dziobie, rufie a także w kajaku nie znajdującym się na wodzie,
 • stać i kucać w kajaku, skakać z kajaka do wody,
 • kąpać się w kamizelkach asekuracyjnych ani na nich nie siadać.
 1. Przedstawiciel Wypożyczalni zobowiązany jest do udzielenia uczestnikom spływu informacji o wszystkich warunkach na jakich spływ się odbywa, a przede wszystkim:
 2. a) zasad korzystania ze sprzętu pływającego i asekuracyjnego,
 3. b) doboru osad pod względem kondycji i umiejętności,
 4. c) informacji o szlaku kajakowym i miejscach postoju,
 5. d) przygotowaniu uczestników spływu w odpowiednią odzież.
 6. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać na rzecz innych osób lub firm.
 7. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
 8. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody, jakim mogłyby ulec pozostawione przez uczestników spływu samochody, a w szczególności za kradzieże, uszkodzenia, dewastacje włączając w to szkody wywołane siłami natury.
 9. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez na
 10. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wydania sprzętu w przypadku zauważenia, że uczestnicy spływu znajdują się pod wpływem alkoholu bez zwrotu kosztów jakie te osoby poniosły. W przypadku gdy stwierdzi się upojenie alkoholowe w trakcie spływu, uczestnik kończy spływ w miejscu, w którym to nastąpiło. Pijany uczestnik ponosi również koszty związane z transportem do bazy.
 11. Każdy spór wynikły w związku z umową świadczenia usług przez nas w pierwszej kolejności rozwiązywany będzie na drodze polubownej. W przypadku braku porozumienia , sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.
 12. Osoby, które naruszają regulamin mogą być w trybie natychmiastowym wezwani do zakończenia spływu niezależnie od czasu przebywaniu na wodzie, bez zwrotu poniesionych kosztów.
 13. Rezerwacja sprzętu w jakiejkolwiek formie jednoznaczna jest z akceptacją powyższych warunków.

Kajakomania, Roman Copik, 44-100 Gliwice ul.ks.Przyniczyńskiego 4

Usługi: kajaki wypożyczalnia cena Śląsk, gdzie wypożyczyć kajak na Śląsku, kajaki do wynajęcia Katowice, wypożyczalnia kajaków cennik Gliwice, wynajem kajaków Zabrze i okolice dla szkół na wycieczki, firm na imprezy integracyjne, rodzin z dziećmi, znajomych i osób indywidualnych.

 

Reklamacja

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, zgodnie z art. 556 Kodeksu Cywilnego.
W przypadku ujawnienia wady Towaru, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie lub zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.

Kupujący nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia objęcia w faktyczne posiadanie rzeczy przez Kupującego.
Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta co do wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi w pierwszej kolejności przesyła formularz reklamacyjny na adres mailowy: [email protected] lub na adres:

Kajakomania, Roman Copik, 44-100 Gliwice ul.ks.Przyniczyńskiego 4

W ciągu 3 dni od doręczenia Sprzedawcy reklamacji, poinformuje on Konsumenta czy niezbędne jest dostarczenie towaru do siedziby Sprzedającego. Wówczas Konsument jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. Koszt dostawy reklamowanego Towaru pokrywa Sprzedawca. Zwrot kosztów towaru zostanie dokonany dopiero po wydaniu decyzji co do przyjęcia reklamacji.
Towar objęty reklamacją, w przypadku którego Sprzedający uzna że jego dostarczenie jest niezbędne do oceny reklamacji, należy odpowiednio zabezpieczyć, zapakować wraz z formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu (paragon, faktura) i odesłać na adres:

Kajakomania, Roman Copik, 44-100 Gliwice ul.ks.Przyniczyńskiego 4

W terminie 14 dni od dnia otrzymania formularza reklamacyjnego wraz ze skanem dowodu zakupu (w przypadku gdy Sprzedawca nie zażąda dostarczenia towaru) lub 14 dni od dnia otrzymania wadliwego Towaru wraz z formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu (w przypadku gdy Sprzedawca zażąda dostarczenia wadliwego towaru), sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu uważa się że żądanie to uznano za uzasadnione.
Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

Prawo odstąpienia od Umowy (zwrot)

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy.
Termin określony liczony jest od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.
Towar zwracany powinien być w stanie nienaruszonym.
Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku

 • umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 • umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

W przypadku odstąpienia od Umowy Konsument odpowiada materialnie jedynie za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż jest to konieczne do oceny ich właściwości, cech i funkcjonalności.
Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem kosztów dostarczenia zwracanego Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do dnia faktycznego objęcia w posiadanie zwracanych przez Konsumenta Towarów.
Jeżeli Konsument, wybrał inny sposób dostawy Towarów niż sposób najtańszy oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
Konsument, który odstąpił od Umowy zobowiązany jest do odesłania Towaru w ciągu 14 dni roboczych od dnia, w którym nastąpiło te odstąpienie. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu.
Koszty zwrotu Towaru ponosi Konsument.